Afbouwbedrijf 2015

Algemene Consumentenvoorwaarden voor het

Afbouwbedrijf in Nederland

AV CZ / 146

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Afbouwbedrijf (stukadoors- en

afbouwbedrijven, vloeren- en terrazzobedrijven en plafond- en wandmontagebedrijven) in

Nederland, gerepresenteerd door de Nederlandse Ondernemersvereniging voor

Afbouwbedrijven (NOA), zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en

Vereniging Eigen Huis in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en

treden in werking per 1 januari 2015. Deze voorwaarden zijn door NOA gedeponeerd bij de

Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023.

2

ARTIKEL 1 – Definities ………………………………………………………………………………. 3

ARTIKEL 2 – Werkingssfeer ………………………………………………………………………… 3

ARTIKEL 3 – Aanbod ………………………………………………………………………………… 3

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst ………………………………………….. 3

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de ondernemer ………………………………………………. 3

ARTIKEL 6 – Verplichtingen van de consument ………………………………………………… 4

ARTIKEL 7 – Meer- en minderwerk ……………………………………………………………….. 4

ARTIKEL 8 – Overmacht ……………………………………………………………………………. 5

ARTIKEL 9 – Oplevering …………………………………………………………………………….. 5

ARTIKEL 10 – Betaling in termijnen ………………………………………………………………. 5

ARTIKEL 11 – De eindafrekening …………………………………………………………………. 5

ARTIKEL 12 – Niet-tijdige betaling ……………………………………………………………….. 6

ARTIKEL 13 – Niet-nakoming van de overeenkomst ………………………………………….. 6

ARTIKEL 14 – Eigendom van tekeningen, ontwerpen e.d…………………………………….. 6

ARTIKEL 15 – Garantie ……………………………………………………………………………… 6

ARTIKEL 16 – Geschillenregeling ………………………………………………………………….. 8

ARTIKEL 17 – Branchegarantie nakoming bindende adviezen ………………………………. 8

ARTIKEL 18 – Wijziging algemene voorwaarden ……………………………………………….. 9

3

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of

bedrijf.

Ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, lid van NOA, die bedrijfsmatig offertes

uitbrengt en die stukadoors- en/of afbouw-, vloeren- en/of terrazzo,

en/of plafond- en wandmontagewerkzaamheden uitvoert en daartoe

te verwerken producten levert.

Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer

overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de ondernemer

geleverde materialen.

NOA: Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven.

ARTIKEL 2 – WERKINGSSFEER

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen

ondernemer en consument.

ARTIKEL 3 – AANBOD

1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende

omstandigheden dit onmogelijk maken.

2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30

dagen na ontvangst.

3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te

leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het

aanbod door de consument mogelijk te maken.

4. Het aanbod vermeldt zo precies mogelijk het tijdstip of tijdvak waarop met het werk

kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk en een

vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.

5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode

die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of

regie.

a. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag

overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;

b. Bij de prijsvormingsmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige

opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de

benodigde materialen). De ondernemer geeft op verzoek van de consument

een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van

een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van

de ondernemer in redelijkheid niet mogelijk is.

6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument, bij

voorkeur schriftelijk of elektronisch.

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

1. De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de

overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale

werktijden, tenzij anders overeengekomen.

2. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing

zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de

uitvoering van het werk.

4

3. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:

– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op

een ondeugdelijke ondergrond;

– onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;

– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

– gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de

consument ter beschikking zijn gesteld;

Eén en ander tenzij de ondernemer deze gebreken of onjuistheden niet kende of

redelijkerwijze niet behoorde te kennen.

4. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is toe te

rekenen.

5. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzake

deskundige personen.

6. De ondernemer vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot

vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is

toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde

handelingen van de ondernemer zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door

hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

1. De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

2. De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor

het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk

te verschaffen gegevens.

3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitings-mogelijkheden

ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van

elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.

4. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren

werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren

zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen

vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de consument de

ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door

omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee

verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden indien deze

omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

6. Indien de consument een beroep doet op de garantiebepalingen van artikel 15 van

deze voorwaarden moet de ondernemer voor het kunnen bepalen van mogelijke

aansprakelijkheid in de gelegenheid worden gesteld tot het zonodig verrichten van

destructief onderzoek op de voor de consument minst bezwarende wijze.

7. De consument dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze

heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk

aan de ondernemer te melden.

8. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

– onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en

werkwijzen;

– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter

beschikking zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen

op grond van artikel 5 lid 3.

ARTIKEL 7 – MEER- EN MINDERWERK

5

1. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de

consument nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de

prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of

minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen

niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.

2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het

werk wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk of

elektronisch overeengekomen.

ARTIKEL 8 – OVERMACHT

1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen tijdelijk onmogelijk, dan is

de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door

een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd

de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere

partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

ARTIKEL 9 – OPLEVERING

1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of

tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te

vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend.

2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft

meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.

3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

– wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de

ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het

werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te

aanvaarden;

– wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in

gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een

gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij

het aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet

gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 10 – BETALING IN TERMIJNEN

Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de

voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na

ontvangst van de rekening.

ARTIKEL 11 – DE EINDAFREKENING

1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de ondernemer bij de

consument de eindafrekening in.

2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden,

uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen

meer- en/of minderwerk.

3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en

de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige

kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of

minderwerk opgenomen.

4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is

uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer- en/of minderwerk.

5. Indien de ondernemer bij de prijsvormingsmethode regie een richtprijs afgeeft, mag

deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk

met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele

overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.

6

6. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen drie weken na ontvangst van de

rekening.

ARTIKEL 12 – NIET-TIJDIGE BETALING

1. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de

betalingsdatum. Doet de consument dat niet, dan zendt de ondernemer na het

verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de

gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het

openstaande bedrag alsnog te betalen.

2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de

ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van

verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

3. Door een partij te maken gemaakte buitengerechtelijke kosten om betaling van een

schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De

hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke

grenzen.

4. Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 10 in

gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de

consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan.

Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van

kosten, schade en rente onverlet.

5. De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de

consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

6. Indien de ondernemer een aan de consument verschuldigde betaling of

schadevergoeding niet tijdig betaalt, is hij in verzuim. Indien de ondernemer na

daartoe door de consument te zijn gemaand niet alsnog binnen 10 dagen betaalt, is

de consument gerechtigd te handelen overeenkomstig de leden 2 en 3 van dit

artikel.

ARTIKEL 13 – NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de

wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting

opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts

toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de

overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe

betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 14 – EIGENDOM VAN TEKENINGEN, ONTWERPEN E.D.

1. De door of vanwege de ondernemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,

omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de

ondernemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.

2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen,

modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden

voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 15 – GARANTIE

Garantiebepalingen Stukadoors- en Afbouwbedrijven

De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende de

hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het

gebrek geen verband houdt met het werk.

Ondernemer en consument kunnen ten nadele van de consument afwijken van de hieronder

vermelde garantieregelingen. De ondernemer kan slechts een beroep doen op deze

afwijking als

7

– de ondernemer dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met de

consument heeft afgesproken; en

– deze afspraak schriftelijk of elektronisch is vastgelegd

De bewijslast voor het bestaan van deze afspraak ligt bij de ondernemer.

Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor

eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet. Deze

aansprakelijkheid kan zich uitstrekken tot de na de hieronder genoemde of onderling

afgesproken garantieperioden.

Garantie Stukadoorswerk Buiten

1. De ondernemer garandeert dat het aangebrachte stukadoorswerk:

a. op voldoende wijze aan de ondergrond gehecht zal blijven;

b. niet zal scheuren in de pleisterlaag, tenzij dit wordt veroorzaakt door de

werking van de ondergrond, en alleen voorzover die werking redelijkerwijs

door de ondernemer niet kon worden voorzien.

2. De garantie wordt gegeven voor een duur van drie jaar.

Garantie Stukadoorswerk Binnen

1. De ondernemer garandeert dat het aangebrachte stukadoorswerk:

a. op voldoende wijze aan de ondergrond gehecht zal blijven;

b. niet zal scheuren in de pleisterlaag, tenzij dit wordt veroorzaakt door de

werking van de ondergrond, en alleen voorzover die werking redelijkerwijs

door de ondernemer niet kon worden voorzien.

2. De garantie wordt gegeven voor een duur van vijf jaar.

Garantiebepalingen Vloeren- en Terrazzobedrijven

1. De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering

gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij

hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk:

– bij terrazzowerk drie jaar;

– bij kunststofvloerafwerking vijf jaar.

2. De garantietermijnen zoals genoemd in lid 1 gelden tenzij de ondernemer en de

consument een langere termijn overeenkomen.

3. Kleine onvolkomenheden die geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid, de kwaliteit,

de duurzaamheid, het uiterlijk en het aanzien van het geleverde werk, vallen buiten

de garantie.

4. Indien de ondernemer uiterlijk bij het totstandkomen van de overeenkomst

schriftelijke onderhoudsvoorschriften heeft verstrekt aan de consument, vervalt de

garantie ten aanzien van gebreken die zijn veroorzaakt door het niet conform de

voorschriften onderhouden en/of behandelen van het werk. De bewijslast rust op de

ondernemer.

5. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden

aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

Garantiebepalingen Plafond- en Wandmontagebedrijven

De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende

een periode van vijf jaar kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het

gebrek geen verband houdt met het werk. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer

ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan

blijven op grond van de wet.

Garantie Plafonds

De ondernemer garandeert dat het aangebrachte plafond duurzaam opgehangen wordt aan

de bovenliggende constructie.

8

Garantie Wanden

De ondernemer garandeert dat de wanden voldoen aan het bouwbesluit voor wat betreft

geluidsisolatie, brandwerendheid en stabiliteit. Vervuiling door rook etc., alsmede eventuele

verkleuring door bijvoorbeeld UV-straling is van garantie uitgesloten.

ARTIKEL 16 – GESCHILLENREGELING

1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of

uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te

leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door

de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Afbouw,

Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,

indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie

maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden

gemaakt.

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is

de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet

hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee

akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het

verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter

aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met in achtneming van de bepalingen van

het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt

desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden

bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding

verschuldigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is

bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 17 – BRANCHEGARANTIE NAKOMING BINDENDE ADVIEZEN

1. NOA staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de commissie

door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de

verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling

herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven

en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk of

elektronisch beroep doet bij NOA, Postbus 310, 3900 AH Veenendaal, .

3. NOA verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil ter zitting door

de Geschillencommissie is behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van één van

de volgende situaties sprake is:

– aan het lid is surseance van betaling verleend of

– het lid is failliet verklaard of

– de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.

Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het

Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NOA aannemelijk

kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

4. De garantstelling door NOA is beperkt tot € 5000-,- per bindend advies. NOA

verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de consument die op deze

garantie een beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot

maximaal het uitgekeerde bedrag aan NOA overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de

honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie.

Voor het meerdere heeft NOA een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat

het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de

9

consument wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere eveneens aan NOA

over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van NOA de

betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de

consument wordt aangeboden dat NOA op naam van de consument en op kosten

van de NOA de (buiten)gerechtelijke incassoprocedure zal voeren, een en ander ter

keuze van NOA.

ARTIKEL 18 – WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

NOA zal deze voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond en

Vereniging Eigen Huis.5